Уважаеми родители,

ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ работи по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Уведомяваме ви, че от месец януари стартира Дейност 5-  „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“ по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

Целта на Дейност 5 е да се компенсира липсата на взаимодействие между учители и ученици, да се предотврати възникването на обучителни затруднения и натрупването на пропуски при овладяване на учебното съдържание, преодоляване на езиковата бариера и оказване на психологическа подкрепа, както и да се работи за успешната адаптация на учениците към условията на синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

В дейност 5 следва да бъдат включени всички ученици от 1 до 12 клас, за които е констатирана необходимост от провеждане на допълнително синхронно обучение. Реализирането на дейността се осъществява чрез обучение в електронна среда, като се използват и функционалностите на информационната система по Проекта.

За всеки ученик, успешно преминал допълнителното синхронно обучение от разстояние се издава сертификат за участие в допълнително обучение по дейност 5.