• Проект "Еразъм +" A school for future/ Училище за бъдещето/
  • Национална програма "Заедно за всяко дете"-2019, Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование"
  • Национална програма "Иновации в действие", Модул 1 и 2 "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации"